Module Stdint

module Stdint: sig .. end
Standard integer types

type int8 
Signed 8-bit integer
type int16 
Signed 16-bit integer
type int24 
Signed 24-bit integer
type int40 
Signed 40-bit integer
type int48 
Signed 48-bit integer
type int56 
Signed 56-bit integer
type int128 
Signed 128-bit integer
type uint8 
Unsigned 8-bit integer
type uint16 
Unsigned 16-bit integer
type uint24 
Unsigned 24-bit integer
type uint32 
Unsigned 32-bit integer
type uint40 
Unsigned 40-bit integer
type uint48 
Unsigned 48-bit integer
type uint56 
Unsigned 56-bit integer
type uint64 
Unsigned 64-bit integer
type uint128 
Unsigned 128-bit integer
module type Int = sig .. end
The generic integer interface
module Int8: Int with type t = int8
module Int16: Int with type t = int16
module Int24: Int with type t = int24
module Int32: Int with type t = int32
module Int40: Int with type t = int40
module Int48: Int with type t = int48
module Int56: Int with type t = int56
module Int64: Int with type t = int64
module Int128: Int with type t = int128
module Uint8: Int with type t = uint8
module Uint16: Int with type t = uint16
module Uint24: Int with type t = uint24
module Uint32: Int with type t = uint32
module Uint40: Int with type t = uint40
module Uint48: Int with type t = uint48
module Uint56: Int with type t = uint56
module Uint64: Int with type t = uint64
module Uint128: Int with type t = uint128